+359899465914 ask@termola.com

Термола ЕООД е образувано през 1995 г. Основната дейност е извършване на изпитвания на газови уреди, устройства и съоръжения в обособеното в дружеството звено „Лаборатория за изпитване“. Лабораторията е акредитирана от Комитета по стандартизация и метрология с атестат № 338-И/10.07.1996 г. и в последствие от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация с атестат № 62-И/29.07.1999 г.

След влизането в сила на Наредбата за условията и реда за оправомощаване на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и реда за водене на регистър на съоръженията (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.) Термола ЕООД кандидатства и получава оправомощаване от председателя на Държавната агенция по стандартизация и метрология за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност – парни и водогрейни котли, газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ и природен газ, тръбопроводи за водна пара и гореща вода и т.н.

През 2003 г. Термола ЕООД и обособената в дружеството Дирекция „Оценяване на съответствието“ получава Разрешение № 007-ОС/17.12.2003 г. от председателя на Държавната агенция по метрология и технически надзор да извършва оценяване на съответствието на газови уреди и устройства в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди. През 2005 г. дружеството получава от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор Разрешение № 029-ОС/12.09.2005 г. да извършва оценяване на съответствието на водотръбни и кожухотръбни котли, промишлена арматура, криогенни съдове, хладилни системи и термопомпи, метални промишлени тръбопроводи, ненагрявани съдове под налягане, съдове за готвене и цилиндрични резервоари в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане и Разрешение № 030-ОС/20.09.2005 г. да извършва оценяване на съответствието на съдове под налягане в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане. Дружеството осъществява дейността си по оценяване на съответствието под идентификационен номер 014 на Държавната агенция по метрология и технически надзор, а след приемането на Република България за пълноправен член на Европейския съюз през 2007 г. получава от Европейската комисия идентификационен номер 1838.

През 2006 г. след промяна в нормативната уредба, регламентираща дейността по технически надзор, Термола ЕООД кандидатства и получава от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор  лицензия за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност  с  № 195/13.02.2006 г., в обхвата на която влизат парни и водогрейни котли, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ и природен газ. С получената през същата година лицензия № 274/30.08.2006 г. Термола ЕООД  получава правото да извършва технически надзор и на разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях. През 2007 г. с получената лицензия № 332/20.03.2007 г. разширява обхвата на своята дейност по технически надзор по отношение на тръбопроводи за водна пара и гореща вода и съдове, работещи под налягане за флуиди от група 2 по смисъла на §1, т. 2 от допълнителни разпоредби на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията.

Термола ЕООД прекратява дейността си по оценяване на съответствието през 2011 год. и съсредоточава дейността си в осъществяването на технически надзор на съоръжения с повишена опасност в обхвата на притежаваните лицензии.